Iako možda nikada nećemo moći da shvatimo ljudski život, mi sigurno znamo da je to pokret, bilo kakav da je. Postojanje pokreta neizbežno znači postojanje tela koje se pokreće i snage koja ga kreće. Prema tome, gde god ima života, tu je i masa koju pokreće neka sila (…) Svaki pokret u prirodi mora da bude ritmičan.

On se rađa u svemu što vidimo – u kretanju jedne planete, plimi i oseki, u odbijanju vazduha, kretanju klatna, oscilacijama električne struje i u beskrajno različitim pojavama organskog života. Zar to ne potvrđuje čitav ljudski život? Rođenje, rast, starost i smrt pojedinca, porodice, rase, nacije, šta je to ako nije ritam?

 

Nikola Tesla, Članci, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.

Izvori slika:

Wikimedia Commons | DIREKTOR| File: Tesla circa 1890.jpeg