O nama

Nova Akropola je kulturno, humanističko i filozofsko udruženje. Kao organizacija, zasnovana je na principima volonterstva i njeno delovanje nezavisno je od političkih, verskih ili ekonomskih interesa.

Zašto filozofija?

Filozofja, kada je praktična, pomaže nam da upoznamo sebe i usavršimo ono najbolje u nama. To nije intelektualni stav, već način života predan najdubljim težnjama čovečanstva. Kao ljubav prema mudrosti, filozofja je traganje koje nam omogućuje da otkrivamo smisao i svrhu života.

Zašto kultura?

Kultura proširuje naše razumevanje života i bodri duh međusobnog poštovanja i solidarnosti, jačajući ljudsko dostojanstvo i stvarajući skladniji suživot. Ona nam pokazuje put humane evolucije, način kojim se čovek oplemenjuje i ostvaruje smisao svojih životnih nastojanja.

Zašto volonterstvo?

Volonterstvo je prirodno ispoljavanje duha zajedništva koji se izražava praktikovanjem vrednosti poput nesebičnosti, predanosti i težnje za opštim dobrom. Zasnivajući se na svesnom ulaganju svoje dobre volje i plemenitih namera, ono predstavlja odgovorno delovanje prema sebi i drugima; delovanje u kome se sopstvenim primerom potvrđuju humani kriterijumi jednako vredni za sve ljude.

Pročitajte: načela Nove Akropole

Horhe Anhel Livraga (Jorge Angel Livraga)

Osnivač Nove Akropole

Profesor Livraga, italijanske nacionalnosti rođen je se u Buenos Ajresu 1930. godine. Studirao je medicinu, istoriju umetnosti i filozofiju na Univerzitetu u istome gradu. Preminuo je u Madridu 1991. godine.

Pročitaj više

Delija Steinberg Gusman (Delia Steinberg Guzman)

Godine 1966. započela je sa studijama celokupnog programa škole filozofije Međunarodne organizacije Nova Akropola pod vodstvom njenog osnivača, profesora Horhea Anhela Livrage. Kasnije se pridružila nastavnom kadru kao predavač iz predmeta istorije filozofije, filozofije morala, simbologije, istorije religija, istočne filozofije, psihologije, metafizičke estetike, retorike i generalno svih predmeta koji su uključeni u program studija ove organizacije, priređujući pedagoške priručnike iz navedenih materija.

Pročitaj više

Karlos Adelantado Pučal (Carlos Adelantado Puchal)

Međunarodni predsednik

U devetnaestoj godini, kao student filozofije na univerzitetu, počeo je da pohađa predavanja Škole filozofije Nove Akropole u Kasteljonu, uključivši se u njene brojne aktivnosti. Preuzima vođenje ovog sedišta i tokom dvadeset i tri godine pokreće velik broj kulturnih i volonterskih projekata u okviru Kasteljonskog kulturnog centra. Radio je, takođe, i kao koordinator centara Nove Akropole španske oblasti Levante.

Pročitaj više

Daliborka Kiković

Predsednica Nove Akropole u Srbiji

Postala je član Nove Akropole 1990. godine u Rijeci, gde je započela studije kompletnog programa filozofije. Kao član organizacije radila je kao vođa tima predavača i koordinator različitih edukativnih, volonterskih i kulturnih programa. Kao istraživač različitih učenja iz područja filozofije, simbologije i istorije autor je brojnih članaka o tradicijama starih naroda. Kao predavač, održavala je različita predavanja i kurseve u različitim gradovima i državama regiona.

Pročitaj više

Međunarodne deklaracije Nove Akropole

Zapisnik sa redovne generalne skupštine MONA-e održane 23. marta 2023. godine

Opšta deklaracija

Generalna skupština MONA-e proglašava:

A) Usled patnje koju proživljavaju narodi uključeni u oružani sukob Ukrajine i Rusije,
Međunarodna organizacija Nova Akropola osuđuje svaku oružanu akciju i zalaže se
za mirno rešenje problema. U skladu s time, volonteri iz različitih sedišta MONA-e širom sveta,
nastavljaju svoj rad kako bi, u okviru svojih mogućnosti, ublažili tešku situaciju koja pogađa hiljade ljudi.
Nova Akropola se nada da će se ovaj sukob razrešiti što je pre moguće i da će se ubrzo uspostaviti mir.

B) Ukazuje na doprinos MONA-e tokom 2022. godine u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja
koje predlaže Organizacija Ujedinjenih nacija: Cilj 4, o kvalitetnom obrazovanju; Cilj 15, o životu na Zemlji;
Cilj 16, o miru i pravdi;Cilj 17, partnerstvom do ciljeva. Generalna skupština ponovo naglašava da je
neophodno da se ovogodišnje aktivnosti sprovedu uz humani i pedagoški pristup koji daje prednost
promeni individualne i kolektivne svesti pred problemima sa kojima se svet suočava.

C) Ističe volonterski rad koji se sprovodi u različitim sedištima MONA-e u svetu, uključujući pomoć
najugroženijima, zaštitu životne sredine, sadnju drveća, pomoć starima, zaštitu beskućnika,
narodne kuhinje za osobe ograničenih prihoda, akcije obezbeđivanja dostupne i nezagađujuće energije
u brojnim seoskim područjima Evrope i Amerike te obrazovne programe namenjene zdravlju i sportu
koji poboljšavaju način života.

D) Poziva sva nacionalna udruženja da nastave svoj rad na promociji Filozofije. Naročito ističe kontinuitet
petnaestogodišnjeg rada vezanog za inicijativu Uneska „Svetski dan filozofije“, proslavu koja ujedinjuje
napore više od 400 sedišta Nove Akropole. Ponavljamo poruku generalne direktorke Uneska:
„Pred veličinom današnjih izazova, sâmo naše shvatanje čovečanstva treba da se preispita, sagledavajući
na otvoren način sva gledišta; naročito, u ovoj Međunarodnoj deceniji autohtonih jezika,
ono što autohtone filozofije mogu uraditi da promene naše viđenje sveta, kao i naš način života u njemu“.

E) Podstiče sva udruženja u njihovom aktivnom učešću u obeležavanju Međunarodnog dana majke Zemlje
koji se u celom svetu slavi 22. aprila. Generalna skupština MONA-e preporučuje sprovođenje aktivnosti koje
podstiču i vrednuju zaštitu naše planete.

F) Ponovo ističe svoje uverenje da filozofija i pristup znanju ne treba da budu samo teorijski, već da treba
da imaju praktičan smisao. U tom smislu, potrebno je istaći formativan rad sa svim ljudima koji stupaju
u kontakt sa našim asocijacijama, putem naše pedagoške formule koja podstiče filozofiju, kulturu i volonterstvo.
To je edukacija koja stavlja na prvo mesto poštovanje drugih, što je pokazatelj istinskog suživota koji svakoga
od nas čini humanijim i tolerantnijim.

G) Generalna skupština pozitivno ocenjuje spremnost volontera MONA-e da se upute na mesta pogođena
katastrofama i pruže svoj doprinos akcijama potrage i spašavanja sarađujući sa privatnim i javnim organizacijama,
kao u slučaju zemljotresa koji su uništili velike delove Sirije i Turske. Stručne i dobro obučene ekipe pridružile
su se volonterima brojnih zemalja, doprinoseći svojom dobrom voljom i iskustvom.

Zapisnik sa redovne generalne skupštine MONA-e održane 31. marta 2022. godine

Opšta deklaracija

Generalna skupština MONA-e usvaja sledeće odluke:

A)  Čestita svim članicama MONA-e aktivnima u više od 50 zemalja na njihovom izvanrednom
odgovoru na pandemiju COVID-19 i merama koje su revno sprovodile kako bi se sprečilo
zaražavanje držeći se smernica Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

B)  Skreće pažnju na kontinuirani rad koji se sprovodi vezano za Ciljeve održivog razvoja koje su
definisale Ujedinjene nacije. U skladu sa karakteristikama MONA-e i njenih aktivnosti, naglasak
je bio na uvođenju sledećih Ciljeva: Cilj 4 – Kvalitetno obrazovanje; Cilj 13 – Akcija za klimu; Cilj 16
– Mir, pravda i snažne institucije; i Cilj 17 – Partnerstvom do ciljeva.

C)  Ističe volonterski rad koji je sproveden u različitim sedištima MONA-e širom sveta, uključujući
pomoć pojedincima i populaciji u krajnjoj nuždi, zaštitu životne sredine, kampanje sadnje drveća,
pomoć starijim ljudima, potporu beskućnicima, narodne kuhinje za ljude sa ograničenim
sredstvima, akcije obezbeđivanja dostupne i nezagađujuće energije u seoskim sredinama Evrope
i Amerike te obrazovne zdravstvene i sportske programe u cilju poboljšanja načina života.

D)  Preporučuje svim sedištima Nove Akropole u svetu da nastave sa obeležavanjem Svetskog dana
filozofije u novembru, u skladu sa principima koje je postavio UNESKO. MONA obeležava ovaj
dan više od 12 godina u svojim brojnim sedištima kroz aktivnosti poput ciklusa predavanja,
javnih okupljanja, skupova i konferencija, sa ciljem približavanja filozofije ljudima svih društvenih
sfera.

E)  Predlaže svim lokalnim asocijacijama Nove Akropole da doprinesu obeležavanju Međunarodnog
dana planete Zemlje, koji se slavi 22. aprila. Generalna skupština MONA-e preporučuje da
nacionalna udruženja pridružena Međunarodnoj organizaciji promovišu i daju važnost zaštiti
naše planete putem organizacije različitih manifestacija i aktivnosti.

Zapisnik sa sastanka redovne Generalne skupštine Međunarodne organizacije Nove Akropole (MONA), održane 9. juna 2021. godine

OPŠTA DEKLARACIJA

Generalna skupština MONA-e odobrava sledeće odluke:

A) Budući da smo suočeni sa pandemijom izazvanom virusom Covid-19 (virusom korona) i imajući u vidu potrebu da se zaštiti ljudsko zdravlje, aktivnosti koje se obično odvijaju uživo u različitim centrima Nove Akropole širom sveta prilagođene su „online“ modelu korišćenjem različitih informatičkih platformi.

U skladu sa tim, Generalna skupština MONA-e preporučuje svim svojim zemljama članicama da uvedu odgovarajuće preventivne mere kako bi se izbegla infekcija virusom i njegovo širenje, vodeći se u svakom trenutku smernicama Svetske zdravstvene organizacije.

B) Generalna skupština podseća da je Međunarodna organizacija Nova Akropola (MONA), kroz hiljade volontera i saradnika, prisutna u preko 50 zemalja članica Ujedinjenih nacija (UN). Stoga se priključuje pozivu UN-a za postizanje 17 Ciljeva održivog razvoja (COR) sadržanih u Agendi 2030 i promovisanje potrebe za većom svešću o jedinstvu i solidarnosti kako bi osigurala da se ciljevi ostvare.
U skladu sa tim, naglašava da su programi koje sprovodi MONA, kao što je zapisano na Generalnoj skupštini 2020. godine i ponovljeno na Generalnoj skupštini 2021. godine, vezani za sledeće Ciljeve održivog razvoja: br. 4 – Kvalitetno obrazovanje; br. 13 – Akcija za klimu; br. 16 – Mir, pravda i snažne institucije; i br. 17 – Partnerstvom do ciljeva. Zahvaljujući velikoj raznovrsnosti programa uvedenih od strane svojih zemalja članica, MONA doprinosi i drugim COR-ovima, pored već navedenih. Možemo spomenuti sledeće primere: besplatne menze za siromašne (COR 2), akcije za snabdevanje dostupnom i nezagađujućom energijom u nekoliko ruralnih oblasti u Evropi i Americi (COR 7), i obrazovni programi vezani za zdravlje i sport koji pomažu pri poboljšanju svakodnevnog načina života (COR 3).
U skladu sa tim, Generalna skupština preporučuje svojim zemljama članicama da izrade planove za podizanje svesti o COR-ovima i definišu konkretne ciljeve kako bi se nastavio doprinos pokazateljima COR-a u sledećim godinama.

C) Generalna skupština ponovo potvrđuje svoju predanost nastavku aktivnosti održavanih povodom Svetskog dana filozofije, kojeg je UNESCO uspostavio 2002. godine i koji je postao jedan od događaja po kojima smo prepoznatljivi. Međunarodna organizacija Nova Akropola (MONA) više od 12 godina neprekidno organizuje dešavanja u svojim centrima širom sveta. Generalna skupština stoga preporučuje nastavak istog programa predavanja, sastanaka, simpozijuma i konferencija u sledećoj godini u vezi sa ovim važnim događajem.

D) U vezi sa obeležavanjem Dana planete Zemlje, u okviru kojeg se 22. aprila organizuju dešavanja širom sveta, Generalna skupština MONA-e preporučuje nacionalnim centrima povezanim sa Međunarodnom organizacijom Novom Akropolom da razmotre mogućnost sprovođenja aktivnosti vezanih za Prirodu i njeno očuvanje i ohrabruje ih da u sledećim godinama nastave ovaj važan rad na podizanju svesti o zaštiti životne sredine, održivosti i akcijama koje doprinose zdravlju ljudi i planete.

E) Generalna skupština čestita svojim volonterima i saradnicima na uspehu u mnogim sprovedenim aktivnostima iz polja filozofije, kulture i volonterstva koje su bile održane tokom prošle godine, jer su uprkos uticaju pandemije virusa Covid-19 uspeli da nastave sa aktivnostima putem „online“ sistema u preko 50 zemalja gde se nalaze centri povezani sa MONA-om, kroz akciju gotovo pet stotina centara širom sveta. Na ovaj način, bili su u mogućnosti da prevaziđu ograničenja koja su morala biti postavljena radi prevencije širenja virusa.

F) Generalna skupština podseća i ponavlja da je MONA obavezana, kroz svoja Načela, da podstiče poštovanje ljudskog dostojanstva u svojim različitim aktivnostima, u zajedničkom naporu da se postigne bratstvo među svim ljudima i nacijama.

Zapisnik sa sastanka redovne Generalne skupštine Međunarodne organizacije Nove Akropole (MONA), održane 28. marta 2020. godine

OPŠTA DEKLARACIJA

Generalna skupština MONA-e odobrava sledeće odluke:

A) Suočeni sa pandemijom izazvanom virusom Covid-19 (virusom korona) i imajući u vidu zdravstveno i društveno stanje na svetskom nivou koje zahteva delotvornu i trenutnu akciju vlada, pojedinaca i organizacija uopšte, kao što je to predstavila Svetska zdravstvena organizacija (SZO) u svojoj Deklaraciji od 16. marta 2020. godine, Međunarodna organizacija Nova Akropola preporučuje svim svojim zemljama članicama da se pridržavaju smernica Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i nacionalnih vlada u borbi protiv ove pandemije.

B) Generalna skupština podseća da je Međunarodna organizacija Nova Akropola (MONA), kroz hiljade volontera i saradnika, prisutna u preko 50 zemalja članica Ujedinjenih nacija (UN). Stoga se priključuje pozivu UN-a za postizanje 17 Ciljeva održivog razvoja (COR) sadržanih u Agendi 2030 i promovisanje veće svesti o jedinstvu i solidarnosti kako bi osigurala da se ciljevi ostvare. U skladu sa tim, naglašava da su programi koje sprovodi MONA vezani za sledeće Ciljeve održivog razvoja: br. 4 – Kvalitetno obrazovanje; br. 13 – Akcija za klimu; br. 16 – Mir, pravda i snažne institucije; i br. 17 – Partnerstvom do ciljeva. Zahvaljujući velikoj raznovrsnosti programa implementiranih od strane svojih zemalja članica, MONA doprinosi i drugim COR-ovima, pored već navedenih. Možemo spomenuti sledeće primere: besplatne menze za siromašne (COR 2), akcije za snabdevanje dostupnom i nezagađujućom energijom u nekoliko ruralnih oblasti u Evropi i Americi (COR 7), i obrazovni programi vezani za zdravlje i sport koji pomažu pri poboljšanju svakodnevnog načina života (COR 3).
U skladu s tim, Generalna skupština preporučuje svojim članicama da izrade planove za podizanje svesti o COR-ovima i definišu konkretne ciljeve za nastavak doprinosa pokazateljima COR-a u sledećim godinama.

C) Generalna skupština ponovo potvrđuje svoju predanost nastavku aktivnosti održavanih u vezi sa Svetskim danom filozofije, koji je UNESCO uspostavio 2002. godine i za koji Međunarodna organizacija Nova Akropola (MONA) više od 12 godina neprekidno organizuje dešavanja u svojim centrima širom sveta. Generalna skupština stoga preporučuje nastavak istog programa predavanja, sastanaka, simpozijuma i konferencija u 2020-oj godini u vezi sa ovim važnim događajem.

D) Generalna skupština jednoglasno potvrđuje odluku da postane sponzor Međunarodnog pijanističkog takmičenja „Delija Stajnberg“, u čast njegovog osnivača Delije Stajnberg, koja je već dugi niz godina predsednik Organizacionog odbora. Ovo godišnje takmičenje, koje se održava u Madridu, uspostavljeno je 1982. godine, sa ciljem promovisanja novih vrednosti u muzici i unapređivanja umetničkih karijera mladih pijanista. U skladu s tim, Generalna skupština odlučuje da daje godišnji doprinos pomenutom takmičenju u iznosu koji će svake godine biti određivan od strane Organizacionog odbora, na zahtev svog predsednika prema potrebama Međunarodnog takmičenja.

E) Generalna skupština MONA-e čestita svojim volonterima i saradnicima na mnogim uspešno sprovedenim aktivnostima iz polja filozofije, kulture i volonterstva koje su bile održane tokom prošle godine (2019-e) u preko 50 zemalja gde se nalaze centri povezani sa MONA-om, kroz akciju gotovo pet stotina centara širom sveta.

F) Generalna skupština podseća da je MONA obavezana, kroz svoja Načela, da podstiče poštovanje ljudskog dostojanstva u svojim različitim aktivnostima, u zajedničkom naporu da se postigne bratstvo među svim ljudskim bićima i nacijama.

Zapisnik sa sastanka redovne Generalne skupštine Međunarodne organizacije Nove Akropole (MONA), održane 4. aprila 2019. godine, u Budimpešti, Mađarska.

OPŠTA DEKLARACIJA

Generalna skupština MONA-e odobrava sledeće odluke:

  1. A) Generalna skupština MONA-e ponovo potvrđuje, kao što to čini nekoliko decenija, potrebu za promovisanjem praktičnog filozofskog obrazovanja sa naglaskom na građanskim i humanim vrednostima.
  2. B) Generalna skupština MONA-e ponovo potvrđuje svoju posvećenost kulturnom formiranju novih generacija, ohrabrujući sticanje znanja u svim njegovim aspektima.
  3. C) Generalna skupština MONA-e nastavlja svoje volonterske aktivnosti kako bi potpomogla integraciju i podržala one kojima je to najpotrebnije među stanovništvom.
  4. D) Generalna skupština prepoznaje i čestita Kulturnoj organizaciji Nove Akropole u Indiji na njenoj inicijativi u organizovanju konferencije „Osnaživanje stvarne promene”. Okupili su se predvodnici u različitim oblastima znanja, u prvom događaju ove vrste održanom povodom obeležavanja 150-e godišnjice rođenja Mahatme Gandija.

Vodeći se idejom građenja mosta ka boljoj budućnosti, MONA ohrabruje svoje članove da iskoriste ovu priliku da ponovo otkriju bogato filozofsko i humano nasleđe Indije, kako bi ga ponudili kao suštinski doprinos kolektivnom razvoju čovečanstva.

  1. E) U skladu sa gore navedenim, na 150-oj godišnjici rođenja Mohandasa Karamčanda (Mahatme) Gandija, Generalna skupština prepoznaje Gandijevo vođstvo i crpi inspiraciju iz njegovog primernog života i nasleđa, obeleženih neumornom potragom za istinom i mirom, kao ključem za stvarnu, celovitu i održivu promenu u našem sadašnjem svetu.

MONA potvrđuje svoju predanost građenju pravičnijeg, iskrenijeg i slobodnijeg društva i poziva svoje zemlje članice da obeleže ovu godišnjicu istraživanjem Gandijevog nasleđa, organizujući kulturna dešavanja, predavanja, konferencije i izložbe, kako bi njegov važan doprinos učinili poznatijim, istovremeno izvlačeći praktična rešenja za suočavanje sa izazovima našeg vremena.

OPŠTA DEKLARACIJA

Generalna skupština MONA-e odobrava sledeće odluke:

A) Generalna skupština MONA ponovo potvrđuje potrebu da se svima omogući pristup znanju i predlaže tri pravca delovanja: filozofija, kultura i volonterstvo, vodeći računa o potrebi unapređenja građanskih etičkih vrednosti za 21. vek.

B) Generalna skupština podseća da je svrha filozofskih škola „na klasičan način“ da obrazuje sva ljudska bića bez razlika, tako da svako može živeti dostojanstveno i razumeti svoju korisnost prema društvu i svetu.
MONA podseća da, kako bi efikasno delovali u društvima našeg vremena, ljudi bi trebalo da svoje postupke temelje na organizacijskim strukturama koje im pružaju odgovarajuća sredstva za rešavanje novih političkih, privrednih, društvenih i ekoloških izazova s kojima se suočavaju naša društva. Na taj način oni mogu doprineti poboljšanju ljudskih odnosa, kako je predloženo u načelima utvrđenim u Povelji MONA-e.

C) Generalna skupština ponovo potvrđuje nameru da nastavi aktivnosti MONA-e i da podstiče svoje aktivno sudelovanje u društvu, zajedno s drugim institucijama i organizacijama.

D) Generalna skupština podseća da je čovečanstvo u celini odlučilo da brani ljudsko dostojanstvo na svim mestima i u svim okolnostima, te su u tom duhu Ujedinjene nacije usvojile Opštu deklaraciju o ljudskim pravima kao „zajednički standard postignuća za sve ljude i sve narode“. Deklaracija je proglašena 10. decembra 1948. godine, što znači da će 2018. biti obeležavanje njene 70. godišnjice.
Generalna skupština poziva svaku od zemalja članica MONA-e na obeležavanje tog događaja kroz svoje aktivnosti.
Generalna skupština ponavlja svoju nameru da nastavi sa podržavanjem načela koja inspišu Ujedinjene nacije, a koja se takođe odražavaju u načelima Međunarodne organizacije Nove Akropole.
Zaista, prvo načelo Osnivačke Povelje Ujedinjenih nacija predstavlja upravo ideju promovisanja „Ideala bratstva utemeljenog na poštovanju ljudskog dostojanstva, iznad rasnih, polnih, kulturnih, verskih, društvenih ili drugih razlika”.

E) Generalna skupština MONA predlaže svojim zemljama članicama da nastave da uspostavljaju institucionalne odnose s međunarodnim organizacijama koje imaju slične ciljeve i zajedničko polazište za međusobnu saradnju.
U skladu s gore navedenim, podstiču se zemlje članice da sudeluju u institucionalnim mrežama regionalne ili globalne prirode.

F) Generalna skupština MONA-e ponavlja poziv koji je uputio generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guteres, u svojoj Novogodišnjoj poruci za 2018. godinu, u kojoj je objavio „crveno upozorenje” kao odgovor na produbljivanje međunarodnih sukoba, povećanje nuklearnog naoružanja, klimatske promene, nejednakosti, kršenja ljudskih prava, nacionalizma i ksenofobije. Generalna skupština MONA saglasna je s predlogom Antonija Guteresa da je nužno promovisati jedinstvo u međunarodnoj zajednici smanjivanjem razlika, okupljanjem ljudi oko zajedničkih ciljeva, premošćavanjem razlika i odbranom zajedničkih vrednosti kako bismo „učinili naš svet sigurnijim i zaštićenijim“. MONA radi u tom pravcu poslednjih šezdeset godina, kroz više od četiri stotine i trideset svojih podružnica širom sveta, stremeći miru, jedinstvu i dostojanstvu svih ljudskih bića u više od šezdeset zemalja širom pet kontinenata.

G) Od svojih samih početaka, MONA u svojim školama filozofije promoviše obrazovanje utemeljeno na ljudskim pravima kako bi ljudi u svim delovima sveta mogli da znaju svoja prava i prava drugih, i da razviju praktičnu etiku služenja zajednici.

H) Takođe predlaže nastavak razvoja i proširenja aktivnosti ekoloških akcionih grupa koje podstiču obrazovanje ljudi, uz očuvanje okoline i pružanje sistema podrške i opstanka u slučaju prirodnih katastrofa.

Zapisnik sa sastanka redovne Generalne skupštine Međunarodne organizacije Nove Akropole (MONA), održane 12. aprila 2018. godine, u Parizu, Francuska.

Generalna skupština MONA-e odobrava sledeće odluke:

A) Generalna skupština MONA potvrđuje nastavljanje delovanja u tri pravca – filozofija, kultura i filozofsko volonterstvo – kako bi se svima omogućio pristup znanju. Ovim radom MONA nastoji da razvija bitne etičke vrednosti i da doprinosi moralnoj transformaciji svih ljudi.
Generalna skupština poziva svaku od članica MONA-e da sprovode ove smernice kroz svoje različite aktivnosti.

B) Generalna skupština podseća da je svrha filozofskih škola MONA-e „na klasičan način” obrazovanje svih ljudi i pružanje podrške kako bi razvijali sopstveno dostojanstvo i ostvarivali svoju sposobnost sudelovanja u društvu.
MONA podseća da filozofsko obrazovanje, koje nije samo intelektualno već pre svega praktično, omogućuje ljudima da se suoče s kriznim situacijama koje razaraju društva našeg vremena i da podstiče ljude koji mogu pružiti rešenja za bolji svet, kako je utvrđeno načelima u Povelji MONA-e.

C) Generalna skupština potvrđuje nastavak aktivnosti MONA-e i promovisanja svog aktivnog sudelovanja u društvu našeg vremena, zajedno s drugim institucijama i organizacijama.

D) Generalna skupština ponovno ističe svoju nameru nastavljanja podržavanja načela koja inspirišu Ujedinjene nacije, a koja su u skladu sa svim načelima Međunarodne organizacije Nove Akropole, a posebno s prvim načelom njene Osnivačke povelje koja navodi: „promovisanje Ideala bratstva utemeljenog na poštovanju ljudskog dostojanstva, iznad rasnih, polnih, kulturnih, verskih, društvenih ili drugih razlika”.

E) Od samih početaka, MONA je u svojim školama filozofije promovisala obrazovanje utemeljeno na „učiti kako učiti, učiti kako biti, učiti kako raditi, učiti kako živeti zajedno” – četiri stuba učenja koja je UNESCO usvojio 2012. godine (UNEP, 2012). Stoga prepoznaje da učenje nije ograničeno na teorijsko znanje, već bi trebalo obuhvatiti osposobljavanje za život u različitim aspektima, rezultirajući osvešćivanjem „globalnog građanstva“ što čini da se osećamo sastavnim delom planete i njenih naroda.

F) Generalna skupština stoga predlaže dalji razvoj radnih grupa i građanskih aktivističkih grupa za obrazovanje i rad na očuvanju naše planete i društava, u skladu s preporukama Sporazuma koji je u Parizu (Francuska) 12. decembra usvojilo 195 zemalja, u okviru COP21* za zaštitu okoline.
Generalna skupština MONA-e 2017, Buenos Ajres, Argentina

* Na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (u daljem tekstu: Konferencija COP21), koja je održana u Parizu od 30. novembra do 12. decembra 2015. godine, usvojen je Pariski sporazum kojim se teži osnaživanje globalne reakcije na opasnost od klimatskih promena.

A) Generalna skupština MONA-e ponovo potvrđuje svoju odluku da razvija svoja tri pravca delovanja: filozofiju, kulturu i volonterstvo. Čineći to, ona nastoji da svima omogući pristup istinskom znanju kao leku protiv nasilja, straha i gubitka osnovnih vrednosti naših današnjih društava, dajući usmerenje ka moralnoj obnovi zasnovanoj na duhovnim vrednostima koje su zajedničke za sve ljude.

Generalna skupština poziva sva nacionalna udruženja, članice MONA-e, da se vode ovim principima u svim svojim aktivnostima.

Stoga MONA nastavlja da se zalaže za preventivno i konstruktivno delovanje u službi društva i prirode, podstičući svest koja je neophodna za aktivno učestvovanje i saradnju u inicijativama koje su plodotvorne i srodne onima koje razvija MONA.

B) Generalna skupština uviđa potrebu da se nastavi sa razvojem škola filozofije na klasičan način kao najboljeg sredstva za razvoj i obrazovanje, budući da filozofija podrazumeva praktičnu primenu koja unapređuje život i daje mu smisao, čineći ljude srećnijim.

MONA podseća da filozofska formacija podstiče suštinski deo ljudskog bića kroz razvoj razumevanja, intuicije i volje, što omogućava oslobađanje od ličnih i društvenih bolesti poput sebičnosti, fanatizma, nasilja i materijalizma, ostvarujući na taj način ciljeve i osnivačke principe MONA-e.

C) Generalna skupština uviđa vrednost aktivnosti MONA-e na području aktivnog učešća i saradnje sa institucijama i javnim i privatnim organizacijama.

Ona poziva svoje članice da nastave da podstiču razmenu filozofskih iskustva između ljudi različitog porekla, kulture i običaja, u cilju međusobnog nadopunjavanja.

D) Ona stoga predlaže dalji razvoj radnih timova za socijalne aktivnosti koje doprinose obrazovanju i obuci vezanima za očuvanje planete Zemlje i unapređenje ljudskih društava, kao što je predloženo jedinstvenim Sporazumom usvojenim u Parizu 12. decembra od strane sto devedeset pet zemalja, u okviru Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP 21).

E) Generalna skupština odaje priznanje različitim organizacijama i pridruženim članicama MONE za sve aktivnosti koje su ostvarene tokom prethodne godine u oblasti zaštite okoline, te filozofskog i socijalnog obrazovanja i obuke, što je vidljivo u Godišnjaku aktivnosti koji je predstavljen na ovoj Generalnoj skupštini.

A) Generalna skupština MONA-e ponovo potvrđuje svoju odluku da svima omogući pristup filozofskom znanju i da primena filozofije postane bedem protiv nasilja i moralnih nevolja koje pogađaju savremeno društvo, promovišući moralnu obnovu kroz življenje transcedentalnih vrednosti koje omogućuju duboko obnavljanje čoveka.
Stoga, uloga Generalne skupštine nije samo da prenese moralnu inspiraciju, već i da podstakne praktičan razvoj osnovnih područja delovanja u svakom od nacionalnih udruženja koja sačinjavaju MONA-u.
U tom cilju, Skupština savetuje zemljama članicama MONA-e da sprovode programe podučavanja iz filozofije, kulture i volonterstva i da razvijaju najraznovrsnije filozofski usmerene aktivnosti. Cilj ovih programa i aktivnosti nije samo poduka o pozitivnom i konstruktivnom delovanju u korist društva ili prirode, već i porast svesti o potrebi prevencije delovanja koja nanose štetu društvu ili prirodi.

B) Generalna skupština podseća na činjenicu da se programi učenja MONA-e, kao škole filozofije na klasičan način, temelje na potrebi razvoja čoveka kako bi mogao da poboljša društvo i prirodnu okolinu velikodušnim delovanjem u korist opšteg dobra.

C) Generalna skupština prepoznaje pozitivno delovanje MONA-e u svetu i savetuje da se nastavi s vrednim društvenim i kulturnim radom koji je MONA sprovodila u proteklom periodu. Takođe predlaže da se nastavi sa saradnjom i aktivnim zajedničkim radom s drugim javnim i privatnim ustanovama i organizacijama kako bi se osnažila potrebna sinergija među organizacijama koje rade na polju filozofije, kulture i volonterstva.
Zbog toga predlaže da se nastavi s razvojem društveno aktivnih timova koji doprinose vaspitanju i obrazovanju ljudi na polju očuvanja planete Zemlje i unapređenja ljudskog društva.

D) Generalna skupština podržava aktivnosti koje su u toku prošle godine preduzele različite organizacije i udruženja koja deluju u sklopu MONA-e na području zaštite okoline i filozofskog i socijalnog obrazovanja i obuke, što potkrepljuje Godišnjak aktivnosti koji je predstavljen Generalnoj skupštini.
MONA podseća da istraživanje različitih područja znanja daje podsticaj suštinskom delu ljudskog bića, razvijajući na taj način razumevanje, intuiciju i volju za razvoj nesebičnosti, oslobađanje od materijalizma, fanatizma, nasilja i moralne iskvarenosti. Ovo treba da doprinese povećanju pojedinačne i kolektivne svesti o suživotu, što je jedan od temeljnih uslova za izgradnju budućnosti čovečanstva, kao što je navedeno u prvom osnivačkom načelu MONA-e.

A) Generalna skupština MONA-e potvrđuje svoju odluku da podstiče filozofsko znanje i njegovu primenu u svakodnevnom životu čime se, temeljeći se na etičkim i građanskim vrednostima, doprinosi harmoničnijem suživotu i zbližavanju ljudskih bića što omogućuje efikasnije suočavanje sa globalnom krizom koja pogađa čovečanstvo.
S tim ciljem MONA predlaže da zemlje članice sprovode objedinjene programe na području filozofije, kulture i volonterstva čime se unapređuje vrednost ljudskog dostojanstva.

B) Program učenja Škole filozofije na klasični način MONA-e još jedan je primer važnog obrazovnog rada koji MONA sprovodi širom sveta.
Budući da je prioritet ljudi da se usavršavaju u okviru poštovanja i bratstva kako bi se podsticao razvoj boljeg društva, Generalna skupština predlaže da zemlje članice MONA-e razvijaju različite nivoe ovog Programa učenja kroz stepen stručnjaka, specijaliste i magistra.

C) Generalna skupština prepoznaje značajnu humanitarnu i filozofsku aktivnost Nove Akropole u više od dvesta gradova širom sveta, čija je efikasnost stekla priznanje velikih javnih i privatnih institucija.
Generalna skupština stoga predlaže da zemlje članice MONA-e nastave s organizovanjem socijalnih akcija kako bi pomogle ljudima u poteškoćama ili nevolji. S tim ciljem, zemlje članice treba da daju prioritet sistemima obuke i obrazovanja koje je ustanovila Nova Akropola, kako bi nastavile da pružaju stvarnu i delotvornu pomoć u različitim delovima sveta u kojima MONA deluje.

D) Aktivnosti na području zaštite životne sredine, koje su u toku prošle godine sprovodile različite organizacije i udruženja povezana s MONA-om, bile su zaista pohvalne, kao što može da se vidi u Godišnjaku koji je predstavljen Generalnoj skupštini.
Zbog toga, Generalna skupština podseća sve zemlje članice MONA-e na potrebu očuvanja naše zajedničke planete Zemlje i nastavka obrazovnog i akcijskog delovanja na polju ekologije i zaštite okoline. U tom smislu, preporučuje se da se uzme u obzir predlog Programa Ujedinjenih nacija za očuvanje životne sredine (United Nations Environment Programme – UNEP) i poziv za nominacije za nagradu Šampioni Zemlje (Champions of the world award) 2014, kojom se nagrađuju i podržavaju akcije i inicijative koje su imale pozitivan uticaj na životnu sredinu.