Pored brojnih psiholoških bolesti, naše vreme je svedok i sve učestalijih kriza izazvanih neodlučnošću i zbunjenošću. Mnogo ljudi dopušta da im život protiče u neprestanoj teskobi koja proizlazi iz toga što ne znaju šta da urade ni na koji način nešto da urade da bi postigli željene rezultate.

Ima onih koji se, da bi popunili ovu prazninu, upuštaju u određene aktivnosti nadajući se da će one biti te koje će dati svrhu njihovom životu. Na taj način, studiranje ili posao postaju spasioci situacije koja, bez ikakve sumnje, ima poreklo u samom pojedincu. Nijedna praktična aktivnost nema vrednost ako onaj koji nastoji da je sprovede ne poznaje motive svoga delovanja.

„Ne okreći se u krugovima samo da ne bi stajao.“
Ankh-Šešonkova (Ankhsheshonq) pouka

Uvek se moramo pitati zbog čega i kuda.

Zbog čega: zato što moramo da poznajemo istinsku svrhu onoga što radimo. Sve ono čemu je cilj da popuni prazninu ili odagna teskobu, neće doneti željene rezultate. Kad se okonča period koji smo veštački ispunili samo zato da bismo pobegli od sebe, nemir i zbunjenost će se ponovo vratiti.

Čovek tada poveruje da je pogrešio poziv ili aktivnost, te traži drugu kako bi ispravio grešku. Međutim, ubrzo otkriva da se ponovo našao u istom psihološkom stanju. Okriviće one koji su ga podučavali, društvo koje ne vrednuje mnoge poslove koje bi on mogao da radi, ali, mada u nekim slučajevima ovo može da bude istina, krivica je gotovo uvek u onome ko, ne znajući zbog čega nešto čini, ne zna ni šta želi da postigne.

Zbog čega želim da znam više, postanem bolji iznutra, sazrem psihološki, ovladam nekom materijom kako bih je primenio u konkretnim poslovima, pomognem drugima? Ili, naprosto, da putujem, zaradim novac, kupim stvarim koje mi trebaju…? Zbog čega? Ovo pitanje ne sme da izostane, ali ne sme da izostane ni odgovor koji ne sme da bude: „Da ispunim vreme“. Svrha našeg delovanja mora da bude praktična, primenljiva, da poseduje smisao koji može popuniti praznine i odgovoriti na potrebe u svetu i u nama samima.

Kuda: kada se krećemo, moramo da imamo jasno i dobro zacrtan smer pred sobom. „Zbog čega“ nam daje svrhu, a „kuda“ nam pokazuje korake koje treba da preduzmemo i smer u kome treba da idemo da bismo stigli do postavljenog cilja. Bez smera rizikujemo da se naše delovanje rasprši u bilo kojoj praznini prostora i vremena, a kada dođemo do zaključka da ne možemo da ostvarimo konkretne ciljeve, postaćemo još teskobniji.

Ko odgovori na pitanje „kuda?“ takođe određuje i sredstva pomoću kojih će stići do toga, jer poznavanje krajnjeg odredišta obezbeđuje i sposobnost da se pronađu odgovarajuća oruđa.

 

 

medjas

Autor: Delija Steinberg Guzman

Izvori fotografija:

Pexels | File: pexels-gabriela-palai-397096
Pixabay | File: signpost-6609445_1280